Beloved

Apr 14

(via tai--to---oct9th)

Apr 13

[video]

Apr 10

[video]

Mar 31

…
Hình cũng đủ rồi thêm chữ mần chi.

Hình cũng đủ rồi thêm chữ mần chi.

(Source: jueki, via nhungdieuxauxi-cuatao)

[video]

Mar 27

[video]

[video]

Sài Gòn dạo này nóng kinh. Tắm mọi lúc rảnh mà vẫn nóng. Ngủ gần như nude vẫn nóng.

Sà Gòn.

Nắng thì nắng chói chang, Mưa thì mưa như trút.

[video]

Vừa xem vừa khóc